Η «Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη» του ΟΗΕ αντιμετωπίζει το πολύπλοκο φάσμα των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών παγκόσμιων προκλήσεων και τους μετασχηματισμούς που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους, όπως αποτυπώνονται στον πυρήνα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). 

Τα πανεπιστήμια καθίστανται παράγοντες καθοριστικών αλλαγών συνεισφέροντας στην κατανόηση των παγκοσμίων προκλήσεων και στο δημόσιο διάλογο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε αυτά τα πλαίσια, το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεσμεύεται να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στους ποιοτικούς του στόχους για έρευνα, εκπαίδευση, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό.  

Οι βασικοί άξονες δράσης είναι:  

Προσαρμογή

Ενσωμάτωσης των διαστάσεων της βιωσιμότητας, της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης στην διακυβέρνηση και τις πολιτικές του Ιδρύματος. Συντονισμός και διασύνδεση των «σημείων αναφοράς» που υπάρχουν ήδη στο Πανεπιστήμιο για την ισότητα των φύλων, την πράσινη πολιτική, και τις κοινωνικές επιστήμες (ΚΕΜΕ).

  Εκπαίδευση

  Καταγραφή των προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με τους ΣΒΑ, και αποτύπωση και παρακολούθηση της ένταξης θεμάτων που σχετίζονται με τους ΣΒΑ σεπρογράμματα σπουδών, ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, θερινά σχολεία και σε άλλες ευκαιρίες διδασκαλίας-μάθησης που σχετίζονται με ΣΒΑ. 

   Έρευνα

   Διεξαγωγή ερευνών και μελετών που σχετίζονται με τους ΣΒΑ. Στο Πανεπιστήμιο διεξάγεται ήδη μελέτη σχετικά με τις διαδικασίες και τις μεθόδους για την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου της έρευνας  από ομάδα του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.) για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης συμπληρωματικές δράσεις που προωθούν τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και φοιτητών στον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση ερευνών και δράσεων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.  

   Συνεργασίες

   Το Πανεπιστήμιο Κρήτης φιλοδοξεί να παίξει δυναμικό ρόλο στις υπάρχουσες συνεργασίες με το «Δίκτυο Λύσεων Αειφόρου Ανάπτυξης» (SDSN) και το νέο «Δίκτυο Ελληνικών ΑΕΙ για την Αειφόρο Ανάπτυξη» και να  αναπτύξει περαιτέρω υφιστάμενες  και νέες εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες για τους στόχους σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

   Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδό μας, μέσω αυτών των ιστοσελίδων, στην τεκμηρίωση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, οργανωτικών και συνεργατικών/ επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης,καθώς επίσης και στους στόχους της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ποικιλομορφίας της UNESCO.