Αντίκτυπος της Έρευνας

Προσανατολισμένο στην Έρευνα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων με σημαντικές δυνατότητες όπως καταδεικνύεται και από το Ερευνητικό Ευρετήριο του. Τόσο οι ερευνητές όσο και τα συνεργαζόμενα δίκτυά του ΠΚ συμβάλλουν σε βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολύπλοκες και σύγχρονες περιβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές προκλήσεις.

Κοινωνικός Αντίκτυπος της Έρευνας

Ομάδα του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.) για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κρήτης δημοσίευσε πρόσφατα μια πιλοτική μελέτη με θέμα “Διαδικασίες και μέθοδοι αξιολόγησης του κοινωνικού αντίκτυπου της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης” – [pdf].

Στην μελέτη αυτή γίνεται μια διεθνής επισκόπηση των σημαντικότερων μεθόδων εκτίμησης του ευρύτερου αντίκτυπου της έρευνας και των αναγνωρισμένων κέντρων αξιολόγησης και μια παρουσίαση του εθνικού θεσμικού πλαισίου και του κανονιστικού πλαισίου του Πανεπιστημίου Κρήτης ώστε οι διεθνείς μέθοδοι να προσαρμοστούν στο ελληνικό περιβάλλον. Παρουσιάζεται μια πρώτη αποτύπωση του αντίκτυπου της έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης με βάση τις διαθέσιμες πηγές, ώστε να προσδιοριστούν οι στόχοι για την ενίσχυση των ισχυρών του σημείων και την αντιμετώπιση των αδυναμιών του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση της έρευνας με την εκπαίδευση, τις τοπικές συνεργασίες και τις δραστηριότητες εκείνες που ενισχύουν την ικανότητα της έρευνας να αντιμετωπίζει βασικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Η συγκεκριμένη μελέτη καταλήγει προτείνοντας μια ολοκληρωμένη  πρόταση στρατηγικής για την προώθηση και αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Παρακάτω παρουσιάζονται επιλεγμένες ερευνητικές ομάδες και ερευνητικά προγράμματα, στα οποία το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει είτε ως συντονιστής είτε ως συνεργάτης, που συνδέονται άμεσα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση τους παρακάτω τομείς:

Όλα
Υγεία & Ευημερία
Περιβάλλον
Κοινωνία
Οικονομία
Πολιτιστική Κληρονομιά
Εκπαίδευση
Καινοτομία

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation.

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health. 

SINFONIA

Radiation risk appraisal for detrimental effects from medical exposure during management of patients with lymphoma or brain tumour. 

HBM4EU

European Human Biomonitoring Initiative. 

TRANSCARE

Healthcare access for transgender individuals.

DECIDE

Developing Services for Individuals with Disabilities.

EUR-HUMAN

EUropean Refugees-HUman Movement and Advisory Network.

MARISSA

Multi-agency approach to support victims of intimate partner violence and substance abuse issues.

Neo-PRISM-C

Neurodevelopmental disorders, risk factors and interventions [Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network.

PANACEA

PANhellenic infrastructure for Atmospheric Composition and climatE chAnge (PANACEA).

RURITAGE

Rural regeneration through systemic heritage-led strategies. 

Moving

MOuntain Valorisation through INterconnectedness and Green growth.

Life IGIC

Improvement of Green Infrastructure in agroecosystems.

Life Natura Themis

Life Natura Themis: combatting environmental crime.

HERACLES

HEritage Resilience Against CLimate Events on Site.

EURYKA

Reinventing Democracy in Europe: Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities. 

AQUABIOPRO-FIT

AQUAculture and Agriculture BIOmass side stream PROteins and bioactives for Feed, FITness and health promoting nutritional supplements.

MEDEA

Mitigating the Health Effects of Desert Dust Storms Using Exposure Reduction Approaches. 

PerformFISH

Consumer Driven Production: Integrating Innovative Approaches for Competitive and Sustainable Performance across the Mediterranean Aquaculture Value Chain. 

GHaNA

The Genus Haslea, New marine resources for blue biotechnology and Aquaculture.

SMARTCHAIN

Towards Innovation-driven and smart solutions in short food supply chains.

LIONHARE

Ανάπτυξη καινοτόμων μέτρων καταγραφής, χαρτογράφησης και περιορισμού των πληθυσμών των εισβολικών ειδών λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) και λεοντόψαρου (Pterois sp.) στις ελληνικές θάλασσες.

CMBR

Κέντρο για την μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων-CMBR.

IDAology

Το ποιμενικό βίωμα στις κοινότητες της Ιδας (Γεωπάρκο Ψηλορείτης) ως εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακό αποθετήριο της Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του βουνού.

iFUNFoods

Καινοτόμα Λειτουργικά Τρόφιμα: Ανάπτυξη, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός, Ιδιότητες – iFUNfoods.

FoodOmicsGR

Εθνική υποδομή για τον ενδελεχή χαρακτηρισμό τροφίμων.

Inspired

Εθνική Υποδομή στο χώρο της Δομικής Βιολογίας με στόχο την αναζήτηση και την προ-κλινική αποτίμηση βιοδραστικών ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον και τον λειτουργικό χαρακτηρισμό φαρμακευτικών στόχων.

EcoMuse

Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα.

Happy Patient

Συμμαχία Υγείας για τη συνετή συνταγογράφηση και απόδοση των αντιβιοτικών από την οπτική γωνία του ασθενούς.

Sleep Revolution

Επανάσταση της διάγνωσης του ύπνου και της εξατομικευμένης υγειονομικής περίθαλψης με βάση την ψηφιακή διάγνωση και θεραπευτική με ενσωμάτωση δεδομένων υγείας.

VIGOUR

Καθοδήγηση βασισμένη σε στοιχεία για την αναβάθμιση της ολοκληρωμένης περίθαλψης στην Ευρώπη.

Free Your Mind

Ο ακτιβισμός των νέων στη Νότια Ευρώπη σε περιόδους δικτατορίας.

Fish Physiology Laboratory

Το Fish Physiology Laboratory παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σχετικά με τη φυσιολογία της προσαρμογής και την ευζωία εκτρεφόμενων ψαριών.

RefTeCP

Refugee Teaching Certification Programme for Egyptian and Refugee Teachers Enabled by Blended Learning.

DigiTools e-Learning

Innovative Tools for Enhancing E-Learning Solutions in Universities.

Care

Enhancing Early Childhood and Care in Palestine.

STEM DIGITALIS

Το έργο STEM DIGITALIS αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μικτών και εξ αποστάσεως περιβαλλόντων μάθησης για τη διδασκαλία προηγμένων θεμάτων STEM σε υποψήφιους καθηγητές φυσικών επιστημών.

IPEDU

Introducing education in the field of Intellectual Property.

PROW

Promoting Teachers Well-being through Positive Behaviour Support in Early Childhood Education.

INNO3D+

Developing tools to train qualified librarians in using 3D printing.

Next Generation Science Standards Through STEAM (NGSS)

NGSS project aims to promote STEM+Arts in early childhood education through the novel approach that will focus on Social and Emotional Learning concept (SEL).

Empowering Kids with Interactive Digital Library (EMPKIDL)

Empowering Kids with Interactive Digital Library.

WITEA-ID

Bringing an innovative approach to internationalization in higher education in the digital environment.

LEVEL UP

Setting the ground for a multi-level approach on developing soft skills in Higher Education.

VIRTUAL PATHWAYS

Unleashing the potential of digital technologies to support an integrated science learning ecosystem.

GatherED

Global Teacher Education.

PUAT

Professionalisation of Undergraduate Academic Teaching in Multiple Disciplines to Address SDGs.