Πανεπιστημιακή Διαχείριση

Διαχείριση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης της ενσωμάτωσης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην λειτουργία του.

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης, δεσμεύεται να ενσωματώσει τις διαστάσεις της κοινωνικής ευθύνης και της βιωσιμότητάς στον προγραμματισμό και διαχείριση όλων των πόρων του (ανθρώπινο δυναμικό, περιβάλλον, υποδομές). Η επιδίωξη αυτή, εναρμονίζεται πλήρως με την «προσαρμογή των ΣΒΑ σε τοπικό επίπεδο»: ενσωμάτωση της κοινωνικοπολιτισμικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας στην διακυβέρνηση και τις πολιτικές του Ιδρύματος.

Τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι πρόσφατα περιέλαβαν:

 • Η σύσταση ad hoc επιτροπής για τους ΣΒΑ με απόφαση Συγκλήτου  το 2023. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι  η καταγραφή και προβολή των δράσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορούν στην συμβολή του Ιδρύματος στη βιώσιμη ανάπτυξη και η κατάθεση προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και αποτελεσματικότερη συνεισφορά του Ιδρύματος στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Η διεξαγωγή και δημοσίευση πιλοτικής μελέτης σχετικά με τις διαδικασίες και μεθόδους αξιολόγησης του κοινωνικού αντίκτυπου της έρευνας από ομάδα του Κέντρου Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Ε.ΜΕ.)

  Η πρώτη έκθεση της Eπιτροπής Bιώσιμης Aνάπτυξης για το 2021 είναι διαθέσιμη εδώ (pdf). Μια συνοπτική έκδοση που περιγράφει την πρόοδο του 2021 και τα σχέδια για το 2022 παρουσιάστηκαν στη Σύγκλητο του ΠΚ 479/17.02.2022. [περίληψη]

  Η αναφορά των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την περίοδο του 2022 είναι διαθέσιμη εδώ: Αναφορά 2022.

  Μια σχετική εξέλιξη είναι η χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κοινοτικών δράσεων που πραγματοποιούνται σε όλο το Πανεπιστήμιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η παρούσα (pdf) αναφορά βασίζεται στην έκθεση που εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 17 Μαρτίου 2021, κατόπιν αιτήματός του για την ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Ε.Δ.Α.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.

  Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την δημιουργία πλατφόρμας για τον προσδιορισμό, την καταγραφή και την παρακολούθηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, οργανωτικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς επίσης και με τους στόχους Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ποικιλομορφίας της UNESCO σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  Ανθρώπινο Δυναμικό

  Εργασιακή Υπευθυνότητα

  Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει υπηρεσίες και παροχές για την υγεία και ευημερία των εργαζόμενων του. Υποστηρίζει μέσω δομών, την ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας και την ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας.

  Φοιτητές

  Στο πανεπιστήμιο, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών και δομών, που τους εξασφαλίζουν ένα ασφαλές, ισότιμο  και  «ανοικτό» μαθησιακό περιβάλλον.

  Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

  Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, δεσμεύεται να υπηρετεί τις αρχές της ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στον κώδικα ηθικής(pdf) και δεοντολογίας και μέσω της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.

  Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

  Σκοπός της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι η διαμόρφωση και η επίβλεψη των πολιτικών και στρατηγικών που προωθούν την ουσιαστική ισότητα,  σε όλες τις διαδικασίες και πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής.

  Ερευνητές

  Το Πανεπιστήμιο Κρήτης,  έχει υιοθετήσει από το 2009, τις αρχές που διέπουν την «Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών» και τον «Κώδικα Δεοντολογίας στην πρόσληψη των Ερευνητών», αποσκοπώντας στην δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού περιβάλλοντος και μιας ανοικτής, διαφανούς και αξιοκρατικής πολιτικής σε θέματα σταδιοδρομίας και κινητικότητας κυρίως των νέων ερευνητών.

  Ad hoc Επιτροπή για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

  Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και προβολή των δράσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορούν στην συμβολή του Ιδρύματος στη βιώσιμη ανάπτυξη και η κατάθεση προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και αποτελεσματικότερη συνεισφορά του Ιδρύματος στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

  Περιβάλλον και Υποδομές

  Πράσινη Πολιτική του Πανεπιστημίου Κρήτης

  Το σχέδιο δράσης του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εφαρμογή Πράσινης Πολιτικής αφορά θέματα ανάπτυξης βιώσιμων πολιτικών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, την κινητικότητα, τις εγκαταστάσεις και το φυσικό περιβάλλον. Στο Σχέδιο επισημαίνεται η ανάγκη ενσωμάτωσης ενός συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράσινης Πολιτικής.

  Στέγαση

  Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στοχεύει στην δημιουργία 3000 νέων φοιτητικών κατοικιών στις πανεπιστημιουπόλεις του Γάλλου και των Βουτών, καλύπτοντας έτσι την ανάγκη για δωρεάν στέγαση των φοιτητών και φοιτητριών του.

  Τα τρέχοντα σχέδια κατοικιών προβλέπουν ότι οι ενεργειακές ανάγκες των νέων κατοικιών θα καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  Green Team

  Η GreenTeam του Πανεπιστημίου Κρήτης ασχολείται με θέματα βιώσιμου σχεδιασμού και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Τα μέλη της ομάδας μέσα από την δράση τους εντοπίζουν σημεία που αποτελούν περιβαλλοντικές προκλήσεις τόσο στην πανεπιστημιούπολη όσο και στην ευρύτερη κοινότητα.

  Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

  Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρωτοπόρος ανάμεσα στις υπόλοιπες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Επίσης έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας με άλλες 31 πρότυπες Σχολικές Βιβλιοθήκες στην Περιφέρεια Κρήτης, ενώ συνεργάζεται και με τοπικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες.

  Πολιτιστική Κληρονομιά

  Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως θεματοφύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναδεικνύεται μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων όπως ενδεικτικά: οι αρχαιολογικές ανασκαφές, η συλλογή σπάνιων βιβλίων στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη και η ίδρυση Μουσείων.

  Βοτανικός Κήπος

  Ο Βοτανικός Κήπος, συνδυάζει τα περιβαλλοντικά και πολιτισμικά πλεονεκτήματα των χώρων της Πανεπιστημιούπολης του Γάλλου, αποτελώντας τόπο διαρκούς εκπαίδευσης, έρευνας και αναψυχής, για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και για την τοπική κοινωνία.