Εκπαίδευση για τους Στόχους

Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περιφερειακά Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (RCE Crete)

Το RCE-Κρήτης είναι μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου RCE για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD)  από το 2009. Σε συνεργασία με εταίρους από την Αίγυπτο και την Ιορδανία, το RCE-Κρήτης έχει δημιουργήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη γεωργία και την επισιτιστική κρίση (CCSAFS), το οποίο παρουσιάστηκε από το Παγκόσμιο Δίκτυο RCE, ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι παγκόσμιοι στόχοι μπορούν να μεταφραστούν σε τοπικές δράσεις μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φόρουμ για την ΕΑΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης ακολουθείστε τον σύνδεσμο RCE: http://www.rcecrete.edc.uoc.gr.

Έδρα της UNESCO στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το 2008 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε έδρα της UNESCO  στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περιλαμβάνονται προγράμματα όπως: Πιστοποίηση διδασκαλίας για Αιγύπτιους πρόσφυγες και πρόσφυγες εκπαιδευτικούς μέσω μικτής μάθησης (RefTeCp) σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αιγύπτου, Επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών μέσω ΤΠΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης για την Βιωσιμότητα (ICTeEfS) σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ινδονησίας, Μαλαισίας και Βιετνάμ, και Επιμόρφωση ακαδημαϊκής διδασκαλίας προπτυχιακών γνωστικών αντικειμένων σε θέματα που συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (PUAT) σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αφρικής.

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Σκοπός του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι η έρευνα για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία του, η διατήρηση και ο εμπλουτισμός συλλογών και αρχείων σχετικών με το περιβάλλον (γεωλογικές, παλαιοντολογικές, βοτανικές, ζωολογικές συλλογές και αρχεία φωτογραφικής, γεωγραφικής τεκμηρίωσης, μελετών και εργασιών). Εξίσου σημαντικός στόχος είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, δηλαδή η διάχυση των περιβαλλοντικών γνώσεων σε μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό μέσω σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως όμως μέσω της μόνιμης έκθεσης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, αλλά και της οργάνωσης περιοδικών εκθέσεων.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), αξιοποιούνται μοντέλα εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλίας ή συνδυαστικά μοντέλα επιμόρφωσης, για την εκπόνηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

 

Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. TotT)

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Αγωγής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Σκοπός του κέντρου είναι η καλλιέργεια κουλτούρας ανταλλαγής καλών διδακτικών πρακτικών ανάμεσα στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΕΠ, και ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) προάγει την διαπολιτισμική και δίγλωσση εκπαίδευση, ενώ επιμορφώνει και καταρτίζει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.

Το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, προωθεί την χρήση προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών στο πεδίο της δια βίου Μάθησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, στην διασύνδεση κοινωνικών ομάδων και στην ανάδειξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.)

Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης ιδρύθηκε για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών στο πεδίο έρευνας και μελέτης των τεκμηρίων της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, της ιστορίας του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού διαχρονικά και για την συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ιστορίας και του πολιτισμού στο ελληνικό σχολείο σήμερα.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

ENCLAVE

Enchancing the capacity of legal & justice professionals on forensic interview procedures for child victims & witnesses of violence.

3D2ACT

Fostering Industry 4.0 and 3D Technologies Through Social Entrepreneurship: An Innovative Programme for a Sustainable Future.

rhythm4inclusion

Promoting Social, Emotional, and Learning Skills of Students with and without Special Education Needs by Developing Teachers’ Capabilities in Music, Dance and Digital Competences.

TAST Strategy

Teaching Strategies: Combating skills mismatch through a transdisciplinary approach and skills transferability.

EDU4clima

Teaching about Climate Change.

IDENTITIES

Integrate Disciplines to Elaborate Novel Teaching approaches to InTerdisciplinarity and Innovate pre-service teacher Education for STEM challenges.

EMPKIDL

Empowering Kids with Interactive Digital Library.

PROW

Promoting Teachers Well-being through Positive Behaviour Support in Early Childhood Education.

CARE

Enhancing Early Childhood Education and Care in Palestine.

LEVEL-UP

Setting the ground for a multi-level approach on developing soft skills in Higher Education.

DIS.CO “Counselling at a Distance”

Βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών συμβουλευτικής στη θεματική της Συμβουλευτικής Εξ Αποστάσεως σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή σεξουαλικής βίας ή κακοποίησης.

Artificial Intelligence for Humanities and Social Sciences (TALOS-AI4SSH)

Δημιουργία ενός κόμβου αριστείας στο UCRC-UoC (Ρέθυμνο) που συνδυάζει δεδομένα και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζοντας δεδομένα και γνώση.

Προπτυχιακά Προγράμματα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής Σχολής

Το εξαετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, εφοδιάζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στην Περίθαλψη και την Υγεία ή την ενασχόληση τους στον τομέα της έρευνας. Η γλώσσα διεξαγωγής των μαθημάτων είναι στα Ελληνικά, όμως παρέχεται η δυνατότητα της Αγγλικής γλώσσας για μαθητές από το εξωτερικό και για στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Διεθνές Πρόγραμμα Ιατρικής Σχολής

Στόχος της Ιατρικής Σχολής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών σπουδών που βασίζονται στην εκμάθηση και κατανόηση της ιατρικής επιστήμης και στην πρακτική και κλινική εκπαίδευση.

 

 

Βιολογία: Περιβαλλοντική Βιολογία και Διαχείριση Βιολογικών Πόρων

Η κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων, του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρει θεωρητική και πρακτική γνώση  στην διατήρηση και διαχείριση της περιβαλλοντικής και θαλάσσιας βιολογίας.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα πεδία της ψυχολογικής επιστήμης με τη διασύνδεση της διδασκαλίας τόσο με βασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, όσο και με την έρευνα. Στόχος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν μια σειρά δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινωνιολογίας

Η κοινωνιολογία είναι μια εμπειρικά προσανατολισμένη κοινωνική επιστήμη που μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα στην ιστορική και τη συγχρονική τους διάσταση. Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να εξοπλίσει θεωρητικά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στα αντικείμενα της κοινωνιολογίας, όπως επίσης και να τις/τους καταστήσει ικανές/νούς στη χρήση των εμπειρικών μεθόδων της κοινωνιολογικής έρευνας.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές θεωρητικές, μεθοδολογικές γνώσεις και δεξιότητες στις σύγχρονες απαιτήσεις για ικανούς παιδαγωγούς, όχι μόνο σε παιδικούς σταθμούς και κέντρα ημερήσιας φροντίδας αλλά σε κάθε περιβάλλον που λαμβάνουν χώρα μαθησιακές δραστηριότητες προσχολικής ηλικίας.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν με επιτυχία στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως ικανοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί με ευρεία παιδαγωγική γνώση και ευαισθησία απέναντι στα σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα που επηρεάζουν την ευημερία των μαθητών.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να διδάξει στους φοιτητές το παρελθόν των ανθρώπινων κοινωνιών με τις μεθόδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας και να τους μυήσει στη σχετική έρευνα. Δίνεται έμφαση στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, όμως η διδασκαλία και η έρευνά αφορούν επίσης την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικής Επιστήμης

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης έχει ως στόχο να συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξή τους, καθώς και να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Η Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών απαιτεί τόσο την κατανόηση της βασικής επιστήμης των δομικών μοριακών μονάδων της ύλης όσο και της μηχανικής των εφαρμογών τους και, συνεπώς, είναι ένα πεδίο αρκετά ευρύ και δι-επιστημονικό. Οι επιστήμονες που ασχολούνται παγκοσμίως με την επιστήμη-μηχανική-τεχνολογία των υλικών πρέπει να έχουν γνώσεις φυσικής, χημείας, βιολογίας, χημικής μηχανικής, και άλλων ειδικοτήτων μηχανικών.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να καλλιεργεί αυτοτελώς το επιστημονικό πεδίο της φιλοσοφίας, στο εύρος των κλάδων και των ιστορικών περιόδων ανάπτυξής της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σπουδές όλων των κύκλων, σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα διδασκαλίας του οικείου επιστημονικού πεδίου, αλλά και παράγοντας υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο, με έμφαση στα πεδία αιχμής και πεδία που ανταποκρίνται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» προσφέρει κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στην πρόληψη των λοιμώξεων και τους εμβολιασμούς. Οι θεματικές ενότητες προσφέρονται στα Ελληνικά ή /και στα Αγγλικά και περιλαμβάνουν στρατηγικές στην πρόληψη λοιμώξεων, διαχείρισης κρίσεων και αλληλεπίδρασης με την κοινότητα.

Aquaculture, Environment and Society

Erasmus Mundus Joint Master Degree in Aquaculture, Environment and Society Plus (EMJMD ACES+) Το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα 4 ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πλαισιωμένο με ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων αντιμετωπίζει θέματα της  παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.

Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

Το τμήμα Ψυχολογίας και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών), προσφέρουν το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις», διαθέσιμο στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα, που σκοπό έχει να κατανοήσει τον εθισμό ουσιών καθώς και την αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία.

Biomedical Engineering

Η Βιοϊατρική Μηχανική είναι ένας ιδιαίτερα διεπιστημονικός τομέας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία τεχνολογικών υποδομών στο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής.

Το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι μια σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).

 

The Molecular Basis of Human Diseases

Η Μοριακή Βάση των Ανθρωπίνων Νοσημάτων είναι ένα 2ετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην αγγλική γλώσσα, το οποίο προσφέρεται από την Ιατρική Σχολή. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και της κλινικής πράξης, εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς κλινικούς και βασικούς ερευνητές. Η έμφαση δίνεται στη μοριακή βάση των ανθρώπινων ασθενειών, της διάγνωσης και των θεραπειών.

Περιβαλλοντική Βιολογία

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), προσφέρει σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, βιώσιμης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών, οικολογίας και βιωσιμότητας της αλιείας καθώς και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» μεταξύ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ, στοχεύει στην δημιουργία στελεχών με γνώσεις και δεξιότητες, που θα αντιμετωπίζουν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών.

Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε σύμπραξη με τη Σχολή Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ειδικότητα των Επιστημών και της Μηχανικής Περιβάλλοντος. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού) ειδικών στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος οι οποίοι θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου και ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας

Απομόνωση & Σύνθεση Φυσικών Προιόντων με Βιολογική Δραστικότητα

Ένα 2ετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά, με σκοπό την κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού) ειδικών στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων, οι οποίοι/ες θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου και ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει δίδακτρα, προσφέρεται από το Τμήμα Χημείας και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ανθεκτικότητα σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια

Το Erasmus Mundus Joint Master στην Ανθεκτικότητα σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια είναι ένα διετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ανάγκη παροχής ουσιαστικής, συναφούς και ισορροπημένης εκπαίδευσης σε παιδιά που μεγαλώνουν σε αντίξοες και περιθωριοποιημένες συνθήκες, εστιάζοντας στα δυνατά τους σημεία και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματά τους μέσα σε προστατευτικά πλαίσια. Στόχος του είναι να ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών στη δημιουργία πλαισίων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και εφοδιάζουν τα παιδιά και τους νέους με τους απαραίτητους πόρους και τις ικανότητες για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις στην εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους. Το EMJM προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας (επισπεύδον Πανεπιστήμιο), το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, και το Πανεπιστήμιο Stefan Cel Mare Suceava.

Άσκηση και φυσική αποκατάσταση σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα

Η καρδιακή αποκατάσταση είναι μια διεπιστημονική διαδικασία για ασθενείς που αναρρώνουν μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο ή με χρόνια καρδιαγγειακή νόσο, η οποία μειώνει τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Χαρακτηρίζεται ως οικονομικά αποδοτική παρέμβαση και αναφέρεται ρητά σε όλες τις ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες των σημαντικότερων εταιρειών καρδιαγγειακής ιατρικής. Από την άλλη πλευρά, η άσκηση και η αποκατάσταση σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα θα πρέπει να βρίσκουν ισορροπία μεταξύ των πολλαπλών οφελών της άσκησης και του μικρού κινδύνου αιφνίδιου θανάτου και ανεπιθύμητων συμβάντων κατά την επίπονη προσπάθεια. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας διεπιστημονικής κατάρτισης με την πιο σύγχρονη προσέγγιση στην πρακτική της αποκατάστασης και την καθοδήγηση της άσκησης, η οποία έχει μια αλματώδη δυναμική και εξακολουθεί να είναι υπανάπτυκτη στις περισσότερες περιοχές στην Ευρώπη.

Ιατροδικαστική, Ανθρωπολογία και Απεικόνιση

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδικευμένη γνώση σε θέματα Ιατροδικαστικής, Ανθρωπολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης. Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος καλύπτουν το γνωστικό υπόβαθρο του αντικειμένου της Ιατροδικαστικής και των νομικών προεκτάσεων που έχει η εφαρμογή της, την ανατομία του μυοσκελετικού συστήματος και την τομογραφική απεικονιστική ανατομική ως βασική γνώση για την μετέπειτα εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείμενα της Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας και Απεικόνισης και τη διαγνωστική τους αξία σε ιατροδικαστικά ερωτήματα.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η κτήση δεξιοτήτων στο πεδίο της Ιατροδικαστικής Επιστήμης και των πεδίων της Δικαστικής Ανθρωπολογίας και της Ιατροδικαστικής Απεικόνισης καθώς και η δημιουργία επιστημόνων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο αντικείμενο της Ιατροδικαστικής Επιστήμης, ικανών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Kέντρα και Εγκληματολογικά Εργαστήρια ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό.

Νευροεπιστήμες

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Νευροεπιστήμες, με έμφαση στις Κυτταρικές – Μοριακές Νευροεπιστήμες, τις Νευροεπιστήμες που μελετούν την Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος και τις Κλινικές Νευροεπιστήμες. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα στην περιοχή των Νευροεπιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Ερευνητικά Ιδρύματα, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον Παραγωγικό Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.

Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα

Το Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα είναι ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα

Βιοηθική

Το Π.Μ.Σ. έχει σχεδιασθεί για φοιτητές που προέρχονται από ποικίλες επιστημονικές κατευθύνσεις (τη φιλοσοφία και τις ανθρωπιστικές σπουδές, τη βιολογία, τις επιστήμες της υγείας, τη νομική και τις κοινωνικές επιστήμες). Απευθύνεται τόσο σε θεωρητικούς και βασικούς επιστήμονες όσο και σ’ εκείνους που ασκούν συμβουλευτικό, διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο στο ιατρικό περιβάλλον (ιατρούς, γενετιστές, βιολόγους, βιοχημικούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς), σε αυτούς που σχεδιάζουν πολιτικές (στελέχη της Σχολής Δημόσιας Υγείας και της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης), σε αυτούς που εφαρμόζουν ή επεξεργάζονται ρυθμίσεις και κανόνες (δικαστικό σώμα, νομοπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές επιτροπές, επιτροπές ελέγχου).

Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας

Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων για την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας με τη χρήση μεθοδολογιών, εργαλείων και αρχών από την Δημόσια Υγεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Απώτερος στόχος η ανάπτυξη ηγετών που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία, την ΠΦΥ και τις υπηρεσίες υγείας στο πεδίο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διοίκησης.

Επείγουσα και Εντατική θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε όλα τα σύγχρονα θέματα της Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Εφήβων και Νέων. Στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού αυτού προγράμματος, προσεγγίζονται οι βασικές αρχές έρευνας, βιοηθικές και νομικές πτυχές, η δομημένη προσέγγιση και αντιμετώπιση κρίσιμων για τη ζωή καταστάσεων, οι αρχές και σχεδιασμός Επείγουσας Ιατρικής όπως αυτές διατυπώνονται σήμερα και πρακτική εφαρμογή αυτών, οι εξελίξεις και τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες στον χώρο της Εντατικής Θεραπείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων ενηλίκων, καθώς και συναφή θέματα παθοφυσιολογίας, γενετικής, επιδημιολογίας, απεικόνισης, ανοσολογίας και λοιμώξεων.

Εγκέφαλος και Νους

Στόχος του ΠΜΣ Ε&Ν είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων του εγκεφάλου και της ανάδυσης της σκέψης, της συνείδησης και της συμπεριφοράς από αυτόν. Σκοπός του προγράμματος είναι η πολυεπίπεδη προσέγγιση του Εγκεφάλου και της Νόησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αναβάθμιση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχεται και στην Ελλάδα, η προώθηση σύγχρονης έρευνας σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς χώρους αιχμής και η προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα.

Ειδική Αγωγή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο «Ειδική Αγωγή» προσφέρει πολλές και διαφορετικές γνώσεις και ιδέες για τις ατομικές, οικογενειακές και σχολικές δυναμικές/ παραμέτρους που σχετίζονται με την λειτουργία των παιδιών με προβλήματα, καθώς και εναλλακτικά μοντέλα παρέμβασης, με στόχο να διασφαλιστεί μία ουσιαστική ταυτότητα επιστήμονα/ επαγγελματία που θα βασίζει την μελλοντική του επαγγελματική καριέρα σε στέρεες θεωρητικές και πρακτικές βάσεις.

Επιστήμες της Αγωγής: ΤΠΕ & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | eLearning

Το ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής – Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)» που οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει ως αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίησηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [eLearning] με έμφαση στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, της συνεργασίας, και της κριτικής σκέψης.

Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές (ΠΤΠΕ)

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και τις Παιδαγωγικές Εφαρμογές της. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας.

Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη (ΠΤΠΕ)

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικεύσεις αυτών των Επιστημών. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στον χώρο των Επιστημών της Αγωγής, με εμβάθυνση στις εξής ειδικεύσεις της Παιδαγωγικής και Διδακτικής πράξης:

  1. Γλώσσα και Γραμματισμός: Ανάπτυξη, Διδασκαλία και Δυσκολίες,
  2. Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση,
  3. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση (ΠΤΠΕ)

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής σε συνάρτηση με τη μελέτη της Τέχνης μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία, και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε αυτά τα γνωστικά πεδία. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής, με εμβάθυνση στην ειδίκευση «Τέχνη και Εκπαίδευση».

Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.)  που οργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών.

Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να συνεισφέρει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας. Στρατηγικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει κοινωνιολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση  στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες και να τους/τις εξοικειώσει με την κριτική κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας. Επίσης, αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει ειδικευμένους επιστήμονες που θα έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εμπειρικές κοινωνικές έρευνες αξιοποιώντας ποσοτικές, ποιοτικές και μεικτές μεθόδους.

 

Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε τομείς αιχμής της Βιολογίας Φυτών, όπως Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία, Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών, Βιοενεργητική, Αναπτυξιακή Βιολογία, Μοριακή Φυσιολογία, Μοριακή Φυτοπαθολογία, Μοριακή Φαρμακογνωσία και Μοριακή Οικολογία, καθώς και των Βιοτεχνολογικών και Περιβαλλοντικών τους Εφαρμογών.

 

Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Σκοπός του Προγράμματος είναι παροχή εκπαίδευσης για τη δημιουργία νέων επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τους μηχανισμούς της ογκογένεσης σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, τις σύγχρονες προσεγγίσεις ανίχνευσης, απεικόνισης και διάγνωσης των ανθρώπινων νεοπλασιών, τη μεταφραστική και κλινική έρευνα, την επιδημιολογία και τις στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου, τις νεότερες φαρμακολογικές θεραπείες στο χώρο της Ογκολογίας και τις προοπτικές εφαρμογής προσωποποιημένων θεραπειών ανά ασθενή, τις επεμβατικές και μη επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες καθώς και την αξιολόγηση οικονομικών παραμέτρων στην ανάπτυξη και χορήγηση ογκολογικών σκευασμάτων.

 

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Το Πρόγραμμα στόχο έχει την εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει το Τμήμα. Έρχεται να θεραπεύσει τις ανάγκες σε προσφορά εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης από πλευράς των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και, παράλληλα, να ικανοποιήσει τη ζήτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες στην Ελλάδα. Το Τμήμα είναι δέκτης τέτοιων αιτημάτων όχι μόνο από Έλληνες φοιτητές αλλά και από φοιτητές του εξωτερικού.

 

Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία​​

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία διοργανώνεται από τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης και Διδακτορικού Τίτλου στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία, και υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Βιολογίας.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας, περιοχή εξαιρετικής επικαιρότητας για την αντιμετώπιση πολυδιάστατων τεχνολογικών, επιστημονικών και κοινωνικών προβλημάτων και σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας τον 21ο αιώνα.

 

Χειρουργικές Επιστήμες

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε κοινές θεματικές των Χειρουργικών Επιστημών, με έμφαση στην ολιστική αντιμετώπιση του τραύματος, στις καινοτόμες εφαρμογές των Βασικών Επιστημών, στη μελέτη και θεραπεία των παθήσεων των Χειρουργικών Επιστημών και την ερευνητική μεθοδολογία. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα σε θεμελιώδη, αλλά και νεωτερικά πεδία των Χειρουργικών Επιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές μονάδες της Τριτοβάθμιας Περίθαλψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην χώρα μας και διεθνώς.